హైబ్రిడ్ కార్ కంపెనీ పేర్లు

హైబ్రిడ్ కార్లను అందించే సంస్థల సంఖ్య పెరుగుతూనే ఉంది. అనేక కార్ల కంపెనీలు ప్రస్తుతం హైబ్రిడ్ మోడల్‌ను కలిగి ఉండగా, ప్రతి కార్ల తయారీదారులతో ...