చర్మంపై స్టాఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ యొక్క చిత్రాలు

స్కిన్ స్టాఫ్ ఇన్ఫెక్షన్ చిన్నది మరియు చర్మం పై పొరకు పరిమితం కావచ్చు లేదా లోతైన పొరలకు విస్తరించి బాధాకరమైన, లేత, చీముతో నిండి ఉంటుంది ...