చిత్రాలతో ఐసోటోనిక్ వ్యాయామాలకు ఉదాహరణలు

ఐసోటోనిక్ వ్యాయామాలలో ఒక కండరాన్ని (లేదా కండరాల సమూహం) సవాలు చేయగలదు. శక్తి శిక్షణ, నిరోధక శిక్షణ, ...